Potrzebujesz zmiany

Szukasz pracy lub myślisz o zmianie dotychczasowej? Dobrze trafiłeś!

Czytaj więcej

Pracuj, Zwiedzaj, Zarabiaj

Zobacz miejsca, o których inni nawet nie słyszeli

Czytaj więcej

Praca i Przyjemności

Ktoś powiedział, że to niemożliwe? Sam sprawdź!

Czytaj więcej

Jak praca to i odpoczynek

Każda praca to obowiązki, ale nie każda to przygoda

Czytaj więcej
Regulamin Serwisu & Licencja
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego  www.pracanajachtach.com przez  firmę
Praca Na Jachtach Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,00-020 przy ul. Chmielnej 2/31 posługującej się numerem REGON: 363622476 oraz numerem NIP: 5252644900, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego oraz zasady zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Szybki kontakt z Usługodawcą, we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu internetowego (m.in. pytania, reklamacje) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Usługodawcy”):

Dane teleadresowe:
www.pracanajachtach.com
email: kontakt@pracanajachtach.com

§ 1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Użytkownika) – funkcjonalność Serwisu, w ramach której Użytkownik po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu,
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, opisujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy;
5) Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie;
6) Serwis Internetowy (także „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracanajachtach.com za pośrednictwem którego Użytkownik może zawierać umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
7) Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
8) Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
9) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem posiadającym Konto Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Usługi;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu;
11) Usługodawca – Praca Na Jachtach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Waeszawie (00-020), przy ul.Chmielnej 2/31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000598681, posługującej się numerem REGON: 363622476 oraz NIP: 5252644900
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
13) Informator – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w którym zawarte są informacje stanowiące istotną wartość gospodarczą, takie jak: szczegółowy cennik szkoleń dla osób ubiegających się o pracę na jachtach wraz z adresami ośrodków szkoleniowych w Polsce, jak i zagranicą, a także adresy specjalistycznych i sprawdzonych gabinetów lekarskich specjalizujących się w wystawianiu świadectw zdrowia dla osób ubiegających się o pracę na morzu. Ponadto w Informatorze została zebrana lista największych i czołowych agencji pośrednictwa pracy na jachtach i wiele innych. Treść licencji na korzystanie z Informatora jest dostępna pod adresem www.pracanajachtach.com/regulaminserwisu&licencja 

§ 2
Podstawowe obowiązki Stron
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3
Usługi odpłatne
1. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych oraz awarii.
2. W celu uzyskania dostępu do płatnych usług oferowanych w ramach Serwisu należy skutecznie złożyć zamówienie, tj. dokonać na stronie Serwisu wyboru opcji płatnego dostępu do Usług, zalogować się do Konta Użytkownika albo podać dane wymagane podczas składania zamówienia, a następnie złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia i skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług odpłatnych jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług odpłatnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Serwisu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego zamówienia.
6. Informujemy, że płatny informator o nazwie “Pakiet Startowy” oferowany w naszym serwisie, dostarcza jedynie kompletnej, praktycznej i sprawdzonej wiedzy na temat uzyskania pracy na jachtach, nie jest gwarancją uzyskania zatrudnienia.
7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia,  o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do  zawarcia umowy o świadczenie usług odpłatnych.

§ 4
Ceny oraz płatności
(Sposób spełnienia świadczenia przez Usługodawcę)
1. Ceny usług odpłatnych podawane są w Serwisie w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) za pośrednictwem serwisu PayU - (udostępnianego przez PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.
b)  za pośrednictwem serwisu PayPal – (udostępnianego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowaną w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449) – płatność online przelewem
3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy Klient otrzyma na adres e-mail fakturę VAT oraz potwierdzenie z dostępem do zakupionych odpłatnych usług Serwisu.

§ 5
Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, przy czym termin ten biegnie od dnia zawarcia takiej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. W ramach płatnych Usług świadczonych w Serwisie, Użytkownik (również Konsument) ma możliwość wykupienia licencji na korzystanie z Informatora. Konsument oraz każdy inny Użytkownik, przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na charakter usługi jakim jest udostępnienie Konsumentowi (Użytkownikowi) Informatora (oraz udzielenie licencji na niego) – po udostępnieniu Informatora Konsumentowi (Użytkownikowi), Konsument (Użytkownik) od razu wejdzie w posiadanie (będzie miał możliwość wejścia w posiadanie) istotnych informacji gospodarczych na co Usługodawca nie będzie miał wpływu. Wobec powyższego Konsument oraz każdy inny Użytkownik, przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy z Usługodawcą, w zakresie wykupienia licencji na korzystanie z Informatora. Wobec powyższego po złożeniu zamówienia na zakup licencji na korzystanie z Informatora, Konsument jak każdy inny Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie, że przyjmuje do wiadomości fakt, iż po udostępnieniu Konsumentowi (Użytkownikowi) Informatora, Konsument (Użytkownik) utraci prawo do odstąpienia od umowy w zakresie nabycia licencji na korzystanie z Informatora.

Obowiązki Konsumenta

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
7. Konsument nie ponosi kosztów:

1)  świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy lub
b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy;
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy.

Obowiązki Usługodawcy

7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6
Reklamacje i procedura reklamacyjna
1. Użytkownik ma prawo do złożenie reklamacji na Usługi świadczone w ramach Serwisu.
2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania.
3. Użytkownik zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

§ 7
Dane osobowe
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną i korzystanie z usług w ramach Serwisu.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają ochronie, na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 8
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuję umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta wypełniając formularz kontaktowy z zaznaczeniem celu wiadomości- usunięcie konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu go do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
6. Usługodawca ma możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego po uprzednim bezskutecznym wezwaniu tego Użytkownika do zaniechania naruszeń z co najmniej 3 dniowym terminem na zaniechanie naruszeń.

§ 9
Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
1) możliwość korzystania z Konta,
2) możliwość utworzenia własnego profilu Użytkownika,
3) możliwość stworzenia swojego CV,
4)  możliwość wykupienia licencji niewyłącznej na korzystanie z Informatora
5) przeglądanie ofert pośrednictwa sprzedaży oraz wynajmu prywatnych jachtów.
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej nie wymaga dokonania Rejestracji.
4. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 pkt. 5 jest nieodpłatne, a tych określonych w pkt. 1-4 jest odpłatne.
5. Do korzystania Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§ 10
Sądowe rozstrzyganie sporów
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur
1. W przypadku, gdy Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Usługodawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution).
2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
1) zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Usługodawcy), oraz
2) wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika  będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
4. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
2) Polubowny sąd konsumencki przy UKE  (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Do UKE można zwracać się po poradę i informację, zgłaszać naruszenia interesów konsumenta, a także wnosić o rozstrzygnięcie spornej sprawy przez polubowny sąd konsumencki przy UKE. Więcej informacji na temat Sądu polubownego przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej można znaleźć tutaj: http://www.cik.uke.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=78

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz w Serwisie – podstrona Regulamin.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Usługi przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika na daną Usługę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania na stronie Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu..


Warunki udzielenia licencji

1. Niniejsze warunki udzielenia licencji („Warunki”) stanowią treść umowy licencyjnej, do której zawarcia dochodzi pomiędzy kupującym dostęp do płatnej usługi w serwisie www.pracanajachtach.com  w postaci dostępu do serwisu internetowego oraz zawartym w nim informatora pomiędzy firmą Praca Na Jachtach Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-020, Chmielna 2/31 a Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownikowi zezwala się na ograniczone korzystanie z Informatora.
2. Umowa licencyjna jest bezpośrednio związana z umową kupna dostępu do serwisu strony www oraz do Informatora i dzieli jej byt prawny, chyba że Warunki stanowią inaczej. Rozwiązanie jednej z nich oznacza jednoczesne rozwiązanie drugiej.
3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik ma prawo do korzystania z Informatora wyłącznie w sposób wyraźnie i wprost dozwolony przepisami Warunków.
4. Umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w chwili zaakceptowania przez Użytkownika jej warunków, przez co rozumie się: zamówienie dostępu za pośrednictwem serwisu www.pracanajachtach.com przy wykorzystaniu akceptowanych przez Usługodawcę środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika opłaty określonej przez Usługodawcę.
5. Usunięcie Informatora z pamięci komputera nie skutkuje rozwiązaniem ani też modyfikacją umowy licencyjnej, chyba że Warunki stanowią inaczej.
6. Informator stanowi przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Naruszenie ich grozi odpowiedzialnością karną i cywilną.
7. Użytkownik ma prawo wglądu i korzystania z Informatora wyłącznie do celów prywatnych. Zakazane jest udostępnianie Informatora innym osobom, wykonywanie jego kopii i ich udostępnianie innym osobom.
8. Zakupiony przedmiot licencji może zostać użyty przez Użytkownika wyłącznie do celów prywatnych i osobistych jak określa niniejsza umowa, bez prawa do komercyjnego wykorzystania Informatora.
9. Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na udzielenie licencji na osoby trzecie. Użytkownik nie może także oddać przedmiotu licencji (Informatora) osobom trzecim do używania na podstawie jakiejkolwiek umowy odpłatnie bądź nieodpłatnie.
10. Użytkownik nie ma w szczególności prawa do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Informatora w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Informatorze z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, a także rozpowszechniania, w tym najmu lub użyczenia, Informatora lub jego kopii.
11. Użytkownik jest uprawniony do odpłatnego korzystania z udostępnianego przez Usługodawcę internetowego serwisu Informatora („Serwis”). Użytkownik może korzystać z serwisu po dokonaniu rejestracji swojej osoby, w sposób określony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
12. Korzystanie z przedmiotu licencji (Informatora) niezgodnie z treścią umowy może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec Użytkownika oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.